logo

Bonus malus latvija


Prbaudiet savu Bonus Malus klasi eit.
Ja BM subjekts pc aprina datuma kst par cita transportldzeka (kas ietilpst taj pa transportldzeku BM grup un attiecb uz kuru BM subjektam aprina datum ir noteikta geldspiel zum geburtstag BM klase) BM subjektu, tad im transportldzeklim tiek pieirta BM subjektam aprina datum attiecgajai transportldzeka BM grupai noteikt.
BM klase)- BM klase bez noteikta riska, kuru piemro BM subjektam, ja apdroinanas online casino sites uk in india lgumu attiecb uz konkrtu transportldzeku BM grupas transportldzekli sldz pirmo bingo reise nach barcelona reizi.
Apdroinanas objekts ir transportldzeka panieka vai tiesg lietotja civiltiesisk atbildba par ceu satiksmes negadjum nodarto zaudjumu treajai personai.Bonus-malus sistmas apraksts, bM sistma ir viena no apdroinanas informcijas sistmas sastvdam un Latvij pilda das funkcijas: nodroina vienotu BM klau noteikanu apdroinan; nodroina apdroinanas vstures datu par pdjiem 11 gadiem uzskaiti par katru BM subjektu; veic BM klases aprinu katram BM subjektam.BM klase- konkrta BM subjekta konkrtai transportldzeku BM grupai noteikta riska klase: malus klase -apdroinanas riska palielinjums (.Visiem BM subjektiem BM klases tiek prrintas reizi kalendra gad -.Septembr (turpmk - aprina datums).
Octa bonus-malus sistmas pamatjdzieni, bonus - Malus subjekts(turpmk - BM subjekts) - persona, attiecb uz kuru tiek rinta Bonus - Malus(turpmk - BM) klase: transportldzeka reistrtais panieks, ja Ceu satiksmes drobas direkcijas Transportldzeku un to vadtju valsts reistr (turpmk - csdd valsts reistrs) vai Valsts.
Octa standartlguma iespjamie termii - 3, 6, 9, 12 mnei.
Csdd valsts reistr vai vtua informatvaj sistm nordtais turtjs (neatkargi no t, vai turtjs ir juridiska vai fiziska persona ja transportldzeka panieks ir juridiska persona.
Transportldzeku BM grupas: vieglie automobii kategorijs V1 - V6 kravas automobii kategorijs K1 - K2 kravas automobii kategorijs K3 - K6 autobusi kategorijs A1 - A2 autobusi kategorijs A3 - A4 motocikli kategorijs M1 - M2 traktortehnika kategorijs TR1 - TR2, apdroinanas gadjums: Ceu satiksmes.
BM aprin izmanto: apdroinanas dienu skaitu, kuru nosaka, emot vr apdroinanas lgumu spk stans un beigu datumu, kas slgti attiecb uz Latvij reistrtiem transportldzekiem un kuros nordtais BM subjekts ir viennozmgi identificjams pc personas koda vai iestdes reistrcijas numura iestjuos apdroinanas gadjumu skaitu, par kuriem.Polise ir derga Eiropas Savienbas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts.Octa apdroinana ir obligta katram auto paniekam vai t turtjam.Csdd valsts reistr vai vtua informatvaj sistm nordtais turtjs, ja turtjs ir juridiska persona un transportldzeka panieks ir fiziska persona.Atkarb no apdroinanas vstures, tiek noteikta.Aprina datum BM klases prrins tiek veikts pa gadiem no iepriekj gada ptembra ldz krtja gada gustam (turpmk - aprina intervls) visam BM aprina periodam.Veicot BM klases prrinu, tiek emti vr BM subjekta apdroinanas vstures dati par pdjiem 11 gadiem (turpmk - BM aprina periods).Par piedalanos ceu satiksm bez apdroinanas polises paredzts sods 85 ldz 114 Eiro apmr, k ar tiks pieirti 2 soda punkti.BM klasei bonus klase - apdroinanas riska samazinjums (.BM sistma ir viena no apdroinanas informcijas sistmas sastvdam un Latvij pilda das funkcijas: nodroina vienotu BM klau noteikanu apdroinan." ( titolo dell'opera con il quale Maloberti ha voluto omaggiare il grande illusionista ) - il movimento di un imponente specchio: che fluttua nello spazio, ondeggia e barcolla, sfalsando la percezione dell'ambiente e restituendo un'immagine del reale che e' pura ed effimera suggestione.

" 'THE WAR 80 ยป "La historia ha comenzado".

Sitemap